Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, cu o istorie de 80 ani de activitate, are statut de bibliotecă universitară şi centru de informare şi documentare republican în domeniul ştiinţelor agricole.

Misiune

Asigurarea accesului nelimitat la resurse, produse şi servicii informaţionale de calitate în scopul satisfacerii cerinţelor de informare şi documentare ale utilizatorilor prin dezvoltarea şi organizarea colecţiilor reprezentative de documente menite să asigure procesul de învăţămînt, cercetarea ştiinţifică şi activitatea practică din Republica Moldova în domeniul agriculturii şi ştiinţelor adiacente.

Valori

Orientare către utilizator: Fiecare utilizator al Bibliotecii este unic şi important. Tratăm fiecare utilizator cu deschidere şi profesionalism, ţinând cont de individualitatea fiecăruia. Activitatea noastră se concretizează în valoarea generată de calitatea şi operativitatea serviciior furnizate, care reprezintă cel mai eficient mod de a ne promova şi de a câştiga încrederea utilizatorilor.

Accesibilitate: Promovăm principiile libertăţii intelectuale şi asigurăm accesul liber şi egal la o mare varietate de informaţii, favorizând dezvoltarea cunoştinţelor membrilor comunităţii.

Inovare: Stimulăm ideile inovatoare, suntem deschişi spre schimbare, implementând în activitate noi servicii, metode de lucru, tehnologii şi practici.

Profesionalism: Conştientizăm rolul şi importanţa dezvoltării profesionale continueîn acumularea de noi experienţe,  amplificarea permanentă a cunoştinţelor şi deprinderilor profesionale. Ne angajăm să valorificăm toate cunoştinţele, aptitudinile şi competenţele noastre pentru a realiza misiunea şi obiectivele bibliotecii şi a face faţă  necesităţilor în permanentă schimbare ale utilizatorilor.

Integritate: Activăm ca un sistem integru în gestionarea şi comunicarea resurselor, manifestând atitudine loială faţă de valorile instituţiei, exigenţă în îndeplinirea atribuţiilor şi angajamentelor asumate şi comportament adecvat care să sporească prestigiul instituţiei.

 Punctul de plecare în istoria şi activitatea BRŞA îl reprezintă data de 9 aprilie 1933, când Secţia de Ştiinţe Agricole a Universităţii din Iaşi este transformată în Facultatea de Ştiinţe Agricole cu sediul la Chişinău, conform Legii promulgate de către regele Carol al II-lea.

prezentareBiblioteca îşi începe existenţa cu 6 mii de exemplare de publicaţii primite de la Biblioteca Universităţii Ieşene. Astăzi, Biblioteca administrează şi pune în valoare peste 657 mii de documente: cărţi, seriale, teze şi autoreferate, resurse electronice etc.

De-a lungul timpului, evoluţia bibliotecii s-a produs sincronic cu cea a universităţii, în funcţie de schimbările permanente din mediul social, politic şi informaţional, trecând prin reorganizări şi schimbări de spaţii, acumulând colecţii importante de documente.

Din anul 1974 Biblioteca devine Centru de Coordonare a Reţelei de Biblioteci Agricole din Republica Moldova, constituită din 17 biblioteci ale instituţiilor de cercetări ştiinţifice şi ale colegiilor de profil agrar din ţară. Având acest statut, BRŞA ghidează activitatea bibliotecilor din reţea, organizează seminare instructive, ateliere profesionale, elaborează sinteze statistice şi informative, programe privind dezvoltarea profesională a bibliotecarilor, acordă asistenţă de specialitate şi împrumut interbibliotecar de publicaţii.

În anul 1995, prin ordinul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei nr. 256 din 12.07.95, în baza bibliotecii universităţii este creată Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă, atribuindu-i-se statutul de centru informaţional de rang republican în domeniul agricol.

 Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă are funcţii de:

  • Bibliotecă depozitară FAO în Moldova, asigurînd accesul la documentele editate sub egida FAO şi difuzarea informaţiei despre ele pe teritoriul Republicii Moldova;
  • Centru Naţional AGRIS-MOLDOVA în Sistemul Internaţional de Informare în domeniul Tehnologiilor şi Ştiinţelor Agrare AGRIS. BRŞA este responsabilă de colectarea, prelucrarea şi introducerea documentelor de profil agrar editate pe teritoriul RM şi transmiterea informaţiilor respective la FAO pentru a fi integrate  în baza de date centrală;
  • Membru al Reţelei Internaţionale de Biblioteci Agricole AGLINET, constituită din 55 biblioteci şi centre de informare internaţionale agrare din 50 de ţări ale lumii, ce colaborează în vederea schimbului de informaţii în mod gratuit prin intermediul împrumutului interbibliotecar;
  • Membru al Reţelei Internaţionale AgroWeb a ţărilor Europei de Est şi Centrale, care are ca scop generarea site-urilor standard de navigare în resursele web naţionale şi internaţionale în domeniul agriculturii şi alimentaţiei din ţările Europei de Est şi Centrale. Ca rezultat al activităţii bibliotecii în această direcţie este crearea şi lansarea în 1999 a site-ului AgroWeb-Moldova.

BRŞA dispune de un potenţial uman calificat, majoritatea fiind cu studii superioare, experienţă în domeniu, care îşi fac meseria cu dăruire de sine şi depun străduinţe în a face faţă cerinţelor timpului şi schimbărilor ce au loc în Era Informaţiei şi a Cunoaşterii.

Prin activitatea sa Biblioteca argumentează misiunea sa principală de a fi un suport informaţional şi documentar reprezentativ pentru procesul de învăţămînt, de cercetare şi de producţie în domeniul agriculturii şi un intermediar activ între utilizatori şi informaţie.  

Program

Luni - Vineri 830 - 1800
Sîmbătă  zile fără program
Duminică    

Contor vizitatori

Total91123

Proiecte