Vinaora Nivo Slider

11.06.2020

DRAGI UTILIZATORI,

Biblioteca menționează cele mai importante documente pentru domeniile de studii și cercetare ale UASM aprobate de Guvern în cadrul ședinței din 10 iunie 2020:

„METODOLOGIA DE FINANȚARE BUGETARĂ A INSTITUŢIILOR PUBLICE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR” -

în contextul reformei universitare demarate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/subiect02_3_0.pdf

Scopul Metodologiei - utilizărea eficientă și asigurarea transparenței alocării surselor de finanțare de la bugetul de stat destinate formării profesionale inițiale pe universități.

1 ianuarie 2021 - data din care va fi pusă în aplicare metodologia (elaborarea, aprobarea, executarea și raportarea bugetului) în 16 instituții publice de învățământ superior cu autonomie financiară.

Documentul stabilește modul de alocare a:

  • finanțării-standard în bază de cost standard per student și coeficienții de ajustare pentru programele de studii superioare de licență și master (alocații bugetare directe) - 75% din alocațiile bugetare;
  • finanțării compensatorii pentru susținerea performanței (alocații bugetare indirecte) –  20% din alocațiile bugetare;
  • finanțării complementare pentru modernizarea bazei materiale și didactice - 5% din din alocațiile bugetare.

Până la 31 decembrie 2020 se prelungește perioada de tranziție la modul de funcționare a instituțiilor de învățământ superior de stat în condiții de autonomie financiară.

În funcție de rezultatele implementării, pe parcursul anului 2021, la propunerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, hotărârea, respectiv formula de calcul propusă, va fi ajustată sau modificată pentru aplicare constantă.

 

Proiectul de lege pentru aprobarea
STRATEGIEI NAȚIONALE DE DEZVOLTARE „MOLDOVA 2030”

https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/subiect38_2.pdf

Strategia constituie contribuția Republicii Moldova la realizarea

AGENDEI 2030 PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ,  

adoptată de către țările membre ale Organizației Națiunilor Unite în septembrie 2015.

Strategia este documentul strategic de referință pentru toate documentele de politici la nivel național, regional și local.

Scopul strategiei este SPORIREA CALITĂȚII VIEȚII, urmând imperativul integrării europene, exprimat nemijlocit prin implementarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.

Strategia se bazează pe patru piloni ai dezvoltării durabile, cu 10 obiective corespunzătoare pe termen lung:

 • economia durabilă și incluzivă:
   1. creșterea veniturilor din surse durabile și atenuarea inegalităților economice;
   2. creșterea accesului oamenilor la infrastructura fizică, utilitățile publice și condițiile de locuit;
   3. ameliorarea condițiilor de muncă și reducerea ocupării informale;
 • capitalul uman și social robust:
   1. garantarea educației de calitate pentru toți și promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții;
   2. asigurarea dreptului fundamental la cea mai bună sănătate fizică și mintală;
   3. sistem de protecție socială solid și incluziv;
   4. asigurarea unui echilibru între muncă și familie;
 • instituțiile oneste și eficiente:
   1. asigurarea unei guvernări eficiente și incluzive și a supremației legii;
   2. promovarea unei societăți pașnice, sigure și incluzive;
 •  mediul sănătos:
   1. asigurarea dreptului fundamental la un mediu sănătos și sigur.

Realizarea acestor obiective, prin aplicarea principiului „nimeni să nu fie lăsat în urmă”va orienta Republica Moldova spre dezvoltarea durabilă.

CADASTRUL FUNCIAR
conform situaţiei la 1 ianuarie 2020

https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/subiect16_1_6.pdf

Conform datelor cadastrului funciar potrivit fișelor cadastrale centralizatoare, suprafala totală a republicii constituie

3 384,7 mii ha, inclusiv:

 • terenuri cu destinație agricolă - 2 091,9 mii ha
 • terenurile fondului silvic - 448,2 mii ha

Referitor la situația terenurilor irigate, dl Ion Chicu, prim-ministru, a menționat necesitatea investițiilor în stațiile de irigare, care se situează printre prioritățile de importanță națională, în condițiile în care Republica Moldova ar putea emite un Eurobond (Euro-obligațiune).

Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 894/2013 cu privire la
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA GHIŞEULUI UNIC ÎN DOMENIUL AUTORIZĂRII DE MEDIU PENTRU FOLOSINŢA SPECIALĂ A APEI

https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/subiect35_1.pdf

Conform notei informative, expuse în cadrul ședinței de guvern de către dl Ion Perju, ministru al Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, implementarea modificărilor propuse va contribui la simplificarea procedurii de obținere de către producătorii agricoli a autorizației de mediu pentru folosirea specială a apei la irigarea terenurilor.

Totodată, autorizația de mediu este o condiție obligatorie pentru producătorii agricoli de a beneficia de subvenții din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.

Ne dorim, ca informația prezentată să fie utilă pentru Dvs.

Program

Luni - Vineri 830 - 1800
Sîmbătă  zile fără program
Duminică    

Contor vizitatori

Total89587

Proiecte