REFERINŢE. CITĂRI

Citările şi referinţele bibliografice sunt componente obligatorii pentru orice lucrare ştiinţifică.

Referinţa reprezintă date precise şi detaliate despre o resursă sau o parte a acesteia, suficiente pentru identificarea şi localizarea acesteia.

În Republica Moldova pentru alcătuirea referinţelor bibliografice se utilizează standardul SM ISO 690:2012 Informare şi documentare. Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare.

Obiect al referinţelor bibliografice pot fi toate tipurile de documente publicate sau nepublicate (electronice) sau părţile lor componente.

Referinţele bibliografice sunt prezentate într-o listă ordonată alfabetic după numele de familie ale autorilor, urmat de anul publicării.

După posibilitate în referinţă se menţionează toţi autorii. Autorii se indică în aceeaşi ordine ca şi în document. În cazul unei lucrări cu mai mulţi autori se poate menţiona numele şi prenumele primului autor, primilor doi autori sau primilor trei autori urmate de et al., ş.a. sau i. dr.

CITĂRILE sunt o modalitate de stabilire a relaţiei dintre ideile ştiinţifice expuse de autor şi cele obţinute anterior.

Citarea este o formă scurtă a referinţei bibliografice, inserată în text între paranteze rotunde.

Citarea permite identificarea publicaţiei din care s-a extras citatul sau ideea comentată etc. şi indicarea localizării în cadrul publicaţiei sursă.

Analiza citărilor reprezintă una din metodele de cercetare scientometrică.

Pentru citările în text se recomandă sistemul „nume–dată” (sistemul Harvard). Conform acestui sistem în citare se indică doar primul autor şi anul de ediţie al publicaţiei.

Dacă numele autorului este dat direct în text, anul se indică între paranteze rotunde, dacă nu, atât numele, cât şi anul se dau în paranteze rotunde. De exemplu: După cum menţionează F. Ardelean (2007) solul  reprezintă substratul fundamental pentru organismele terestre sau Solul reprezintă substratul fundamental pentru organismele terestre (Ardelean, F. 2007).

Dacă două sau mai multe resurse de informare au un autor identic şi acelaşi an de publicare diferenţierea între ele se face adăugându-se după an litere mici ale alfabetului: a, b, c etc. Ex.: (Ardelean, F. 2007b)

Programe de gestiune a referinţelor bibliografice:

CĂRŢI ŞI PUBLICAŢII MONOGRAFICE TIPĂRITE

Elemente obligatorii
Autor (i)
Titlu
Loc şi editor
Data publicării
ISBN (dacă este disponibil)
Alte informaţii pot fi adăugate opţional

...un autor, doi autori, trei autori

 1. PALII, A. Cultura comunicării. Chişinău: Epigraf, 1999. 176 p. ISBN 9975-9985-8-5.
 2. PERMIN, A., HANSEN, I.W. Epidemiology, diagnosis and control of poultry parasites. Rome: FAO, 1998. 160 p. ISBN 92-5-104215-2.
 3. АГАФОНОВА, Н.Н.,  БОГАЧЕВА, Т.В., ГЛУШКОВА, Л.И. Гражданское право: учеб. пособие для вузов. Изд. 2-е. Москва: Юрист, 2002. 542 с. ISBN 5-7975-0223-2.

 …mai mult de trei autori

 1. EIDE, Arvid R., JENISON, Ronald et al. Selected chapters from engineering fundamentals and problem solving. New York, 2000.
 2. STAN, N. et al. Tratat de legumicultură. Bucureşti: Ceres, 2004. 1182 p. ISBN 973-40-0594-4.
 3. СОРОКИН, Н.П., ОЛЬШЕВСКИЙ, Е.Д. и др. Инженерная графика: учебник. Санкт-Петербург: Лань, 2005. 391 с. ISBN 5-8114-0525-1.

…fără autori

1. Anuarul statistic al Republicii Moldova. Chişinău: Statistică, 2006. 560 p. ISBN 9975-9828-2-4.
2. Production: yearbook. Rome: FAO, 2004. 260 p. ISBN 92-5-005216-2.
3. Справочникветеринарноговрача.Санкт-Петербург: Лань, 2004. 896 с. ISBN 5-8114-0301-1.

CĂRŢI ŞI PUBLICAŢII MONOGRAFICE ELECTRONICE

Elemente obligatorii
Autor (i)
Titlu
Desemnare suport de informaţii
Loc şi editor
Data publicării
Dată citare
ISBN (dacă este disponibil)
Disponibilitate şi acces
Alte informaţii pot fi adăugate opţional

 1. GHERCIUC, I. Sisteme de irigare pentru legume şi fructe: recomandări [online]. Chişinău, 2008. [accesat 27 dec. 2011]. Disponibil: http://ftp.moldova.cnfa.org/ REPORTS/Production/ Irrigation_recom_ro.pdf
 2. MARIN, Mariana. Portofoliul învăţă torului modern [CD-rom]. Chişinău: Învăţătorul modern, 2009. 180 p. Cerinţe de sistem: Wndows 98/2000/XP, 32 Mb hard. ISBN 978-9975-9826-0-3.
 3. HÂRNĂU, S., OHRIMENKO, S., CERNEI, G. Tehnologiile informaţionale şi problemele globale ale dezvoltării societăţii [online]. Chişinău, 2002. [accesat 14 martie 2004]. Disponibil: http: //www.ase.md./Inside/PersonalPagesRomCom.phtml

CONTRIBUŢII ÎN PUBLICAŢII SERIALE TIPĂRITE

Elemente obligatorii
Autor (i)
Titlu contribuţie
Element de legătură — In:
Titlu document gazdă
Loc şi editor
Data publicării
Numerotare (a volumelor etc., care conţin contribuţia)
Număr pagini (între care se află contribuţia)
ISSN, DOI (dacă este disponibil)
Alte informaţii pot fi adăugate opţional

… din reviste

 1. ADĂSCĂLIŢEI, M. Tăierea de reîntinerire a pomilor de măr. In: Agricultura Moldovei. 1997, nr. 9, p. 17. ISSN 0582-5229.
 2. BRY, I. and AFFLERBACH, L. In search of an organizing principle for behavioural science literature. In: Community Mental Health Journal. 1968, vol. 4(1), pp. 75-84. ISSN 0010-3853.

 … din lucrări ştiinţifice

 1. MOŢ, T., SĂRĂNDAN, H. et. al. Sindromul ulcerului clasic la cal. In: Lucrări ştiinţifice, Univ. de Şt. Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi. 2005, vol. 48(7): Medicină Veterinară, pp. 296-305. ISSN 1454-7406.
 2. RURAC, M. Influenţa lucrării de bază a solului asupra unor însuşiri fizice. In: Lucrări ştiinţifice, Univ. Agrară de Stat din Moldova, Chişinău, 2001, vol. 9, pp. 95-99. ISBN 9975-946-02-X.

 … din materialele simpozioanelor, conferinţelor

 1. BABUC, V. et al. Cercetări şi realizări în horticultură. In: Realizări, programe, perspective: tezele conf. şt. jubiliare intern., 14-15 noiem. 1995. Chişinău, 1995, pp. 152-157.
 2. TIMUŞ, A., GHIZDAVU, I. Mortalitatea naturală a larvelor – factor de reglare al nivelului populaţional al speciei Lyonetia clerckella. In: Protecţia integrată a plantelor: realizări şi probleme: tezele simpoz. intern. şt., 2-4 oct., 2000. Chişinău, 2000, pp. 209-211.

 ... din publicaţii oficiale

 1. Hotărârea Guvernului RM cu privire la pilotarea platformei de interoperabilitate: nr. 404 din 02.06.2014. In: Monitorul oficial al Republicii Moldova. 2014, nr. 147-151, pp. 36-37.
 2. Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe: Nr. 139 din  02.07.2010. In: Monitorul Oficial. 2010, nr. 191-193, art. 630  [accesat 12 iunie 2014]. Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336156

CONTRIBUŢII ÎN PUBLICAŢII SERIALE ELECTRONICE

Elemente obligatorii
Autor (i)
Titlu contribuţie
Element de legătură — In:
Titlu document gazdă
Desemnare suport de informaţii
Loc şi editor
Data publicării
Numerotare (a volumelor etc., care conţin contribuţia)
Număr pagini (între care se află contribuţia)
Dată citare
ISSN, DOI (dacă este disponibil)
Disponibilitate şi acces
Alte informaţii pot fi adăugate opţional

 1. BALAN, V. Methods of Foliar Surface Determination along the Ontogenetic Cycle on Apple Trees. In: Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca [online]. 2010, vol. 38(3), pp. 219-222 [accesat 14 martie 2004]. Disponibil: http://notulaebotanicae.ro/ nbha/search/ results
 2. BOJA, N., BOJA, F., DARAU, A. Influence of the resistence to penetration and shearing on the execution steps of the holes for planting saplings. In: Research Journal of Agricultural Science, Univ. of Agricultural Science and Veterinary Medicine of Banat, Timisoara. 2013, vol. 45(3), pp. 30-37 [accesat 12 iunie 2014]. ISSN 2066-1843. Disponibil: http://www.usab-tm.ro/USAMVBT_Volume-de-lucrari-stiintifice_ro_31.html
 3. ROBERTS, K. An analysis of group processes in farmer learning: the Australian experience. In: The journal of agricultural education and extension [online]. 2000, vol.6, no. 4 [accesat 12 martie 2004]. Disponibil: http://library.wur.nl/eja---e/v6n4t.html

 TIPURI SPECIALE DE DOCUMENTE (TEZE, AUTOREFERATE, BREVETE DE INVENŢII, STANDARDE)

... teze, autoreferate

 1. ERHAN, T. Determinarea influenţei valorilor curenţilor de scurt circuit asupra fiabilităţii reţelelor electrice de distribuţie şi echipamentelor instalate în sistemele electroenergetice: tz. doct. în şt. tehnice. Chişinău, 2001. 278 p.
 2. SAVA, P.. Productivitatea agrişului în funcţie de soi şi distanţa de plantare: autoref. tz. doct. în şt. agricole. Chişinău, 2003. 21 p. 

... brevete de invenţii

 1. JOSAN, N. Metodă de tratament a colibacteriozei la viţei: Brevet MD nr. 345: CIB A61D7/00/. Publ. 31.01.1996
 1. WINGET LTD. Detachable bulldozer attachment for dumper vehicles. Inventor: Reginald John ENGLAND. 8 March 1967. Appl: 10 June 1963. Int. Cl: E02F 3/76. GB Cl: E1F 12. GB Patent Specification 1060631.

... standarde

 1. SM ISO 690:2012. Informare şi documentare. Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare.Chişinău, 2013. 45 p.
 2. SM ISO 999:2003. Informare şi documentare. Principii directoare pentru conţinutul, structura şi prezentarea indexurilor. In: Standarde naţionale referitoare la biblioteconomie, informare, documentare. Chişinău, 2007. pp. 57-104.

 

 

Program

Luni - Vineri 830 - 1800
Sîmbătă  zile fără program
Duminică    

Contor vizitatori

Total91124

Proiecte