Elementele unui articol ştiinţific: 

Indice CZU
Titlu
Autor(i)
Rezumat / abstract
Cuvinte cheie
Lucrarea propriu-zisă

Introducere
Material şi metode
Rezultate şi discuţii
Concluzii

Referinţe bibliografice

INDICE CZU

Clasificarea Zecimală Universală (CZU) este un sistem general de ordonare a tuturor domeniilor cunoaşterii umane. Sistemul se bazează pe împărțirea convențională a cunoaşterii în zece mari clase (0, 1, ..., 9) care, la rândul lor, sunt divizate până la gradul dorit, creând astfel posibilitatea extragerii particularului din general.

0 – Generalităţi

1 – Filozofie. Psihologie

2 – Religie. Teologie

3 – Ştiinţe sociale

4 – Clasă liberă

5 – Matematică. Ştiinţe ale naturii

6 – Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică

7 – Artă. Divertisment. Sport

8 – Lingvistică. Filologie. Literatură

9 – Geografie. Biografii. Istorie

Exemplu de diviziuni şi subdiviziuni CZU:

6 Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică

63 Agricultură şi domenii înrudite

632 Protecţia plantelor                                                                                               

632.9 Combaterea bolilor şi dăunătorilor plantelor

TITLU

Titlul trebuie să fie cât mai scurt cu putinţă, dar suficient pentru a exprima subiectul principal al lucrării. Titlul reprezintă esenţa articolului şi trebuie să permită indexarea şi clasificarea articolului.

Se recomandă evitarea în titlu a prescurtărilor, simbolurilor, codurilor, formulelor, acronimelor.

AUTOR(I)

În lista autorilor se includ toate persoanele care au avut o contribuţie substanţială în realizarea studiului. Ordinea autorilor trebuie decisă de comun acord de către toţi coautorii. Autorii sunt indicaţi utilizând iniţialele şi numele (A.T. Codreanu) sau prenumele şi numele (Anatol Codreanu). Modalitatea de indicare a numelui autorului trebuie să fie aceeaşi în toate lucrările autorului respectiv.

Informaţia suplimentară la lista autorilor include şi apartenenţa instituţională a fiecărui autor. Dacă autorii fac parte din colective instituţionale diferite se vor nota instituţiile de apartenenţă ale autorilor, folosindu-se exponenţi numerici.

REZUMAT

Rezumatul este o prezentare pe scurt a conţinutului articolului şi trebuie să exprime concis scopul, obiectivele, metodele cercetării, principalele rezultate şi concluzii.

Rezumatul se alcătuieşte după finisarea articolului pentru a se asigura că reflectă întregul conţinut al articolului şi că toate afirmările expuse au acoperire în text.

Rezumatul se alcătuieşte conform cerinţelor publicaţiei unde va fi inclus articolul şi poate să cuprindă de la 100 până la 200 cuvinte.

Rezumatul nu trebuie să conţină repetarea exactă a primelor propoziţii din introducere şi informaţii de apreciere a lucrării proprii.

CUVINTE CHEIE

Cuvintele cheie sunt termeni specifici care redau esenţa lucrării şi facilitează indexarea articolului.

Cuvintele cheie pot fi prezentate în ordine alfabetică sau de la concepte generale la specifice.

În calitate de surse pentru cuvinte cheie pot fi utilizate tezaure în domeniu. Este recomandabil de a enumera 5-8 cuvinte cheie.

INTRODUCERE

Conţinutul introducerii trebuie să prezinte problema investigată, scopul, importanţa şi actualitatea studiului, cercetările curente în domeniu pe plan internaţional, contribuţia autorului la soluţionarea problemei studiate. Fiecare afirmare expusă în introducere trebuie să fie demonstrată în text.

Introducerea va avea un volum de maximum 1/3 pagină.

MATERIAL ŞI METODE

Textul compartimentului trebuie să descrie modul în care s-a efectuat studiul şi să conţină detalii suficiente pentru înţelegerea şi reproducerea cercetării. Se prezintă modul în care au fost analizate datele obţinute, indicând metodele aplicate.

Esenţa compartimentului este de a oferi un număr optim de detalii, deoarece prea puţine nu vor asigura reproducerea experimentului, iar prea multe detalii vor extinde volumul lucrării.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Se prezintă obiectiv şi explicit constatările, rezultatele obţinute, se explică în ce mod rezultatele contribuie la dezvoltarea domeniului cercetat. În compartiment se prezintă şi rezultatele negative obţinute pe parcursul cercetării. Rezultatele obţinute trebuie integrate cu cele din alte studii pentru a oferi o explicaţie a fenomenelor descrise. Rezultatele pot fi susţinute de tabele şi figuri.

Tabelele şi figurile facilitează compararea informaţiilor prezentate şi permit clarificarea relaţiei dintre unele categorii de date. Nu trebuie repetate în text rezultatele prezentate în tabele şi figuri.

Figurile (graficele) trebuie însoţite de legende (note) care explică anumite abrevieri, simboluri utilizate în figuri.

Tabelele şi figurile se vor numerota consecutiv, în ordinea apariţiei în text, cu cifre arabe şi vor fi însoţite de un titlu. Titlul şi numărul tabelului vor fi poziţionate deasupra tabelului, iar titlul şi numărul figurii – sub aceasta (Anexa 3).

CONCLUZII

Concluziile reprezintă o recapitulare sumară a ipotezelor lucrării. În acest compartiment se prezintă în mod sintetic principalele concluzii şi idei ale cercetării şi se arată consecințele care se impun în legătură cu problemele abordate. Concluziile se redau în modul cel mai clar și mai concis posibil. Ele vor include răspunsuri la problemele propuse spre cercetare.

REFERINŢELE BIBLIOGRAFICE

Referinţa bibliografică reprezintă un ansamblu de date prescrise, prezentate întodeauna în aceiaşi ordine şi suficiente pentru identificarea unei publicaţii menţionate într-o lucrare.

În Republica Moldova referinţele şi citările se alcătuiesc în conformitate cu SM ISO 690:2012 Informare şi documentare. Reguli pentru prezentarea referintelor bibliografice si citarea resurselor de informare

Referinţele trebuie să fie relevante temei şi, dacă este posibil, cât mai actuale. Se includ doar referinţele documentelor ce conţin informaţii de valoare reală, direct consultate de autor şi care sunt semnalate şi comentate în text.

Referinţele la citările luate dintr-o altă lucrare nu se recomandă a fi utilizate. Nu se includ în listă referinţele care nu sunt citate în text.

Exemple de referinţe

Program

Luni - Vineri 830 - 1800
Sîmbătă  zile fără program
Duminică    

Contor vizitatori

Total91127

Proiecte