SURSE DE INFORMARE PENTRU STUDIU ŞI CERCETARE

Clasificarea surselor de informare în funcţie de prelucrarea documentară

Clasificarea surselor de informare în funcţie de suportul de fixare a informaţiei

Clasificarea surselor de informare în funcţie de conţinutul informaţional

 

 CLASIFICAREA SURSELOR DE INFORMARE ÎN FUNCŢIE DE PRELUCRAREA DOCUMENTARĂ

SURSE DE INFORMARE PRIMARE

Sursele de informare primare fixează direct conţinutul şi rezultatele activităţii ştiinţifice şi conţin moduri de interpretare originale. Ele permit informarea utilizatorilor asupra rezultatelor noi şi asigură promptitudine şi acces permanent la informaţiile necesare.

Monografia este un studiu știinţific amplu asupra unui subiect anumit, tratat detaliat şi multilateral, din toate punctele de vedere.

Tratatul este o lucrare cu caracter special care expune metodic problemele fundamentale ale unei discipline.

Raportul de cercetare reprezintă o relatare oficială asupra unei activităţi ştiinţifice individuale sau colective, care oglindeşte direct rezultatele explorării unei probleme, demonstrând cu maximum de amănunte şi sub toate aspectele metodele de lucru, dificultăţile întâmpinate, soluţiile adoptate, prezentând informaţii concrete şi exhaustive pe baza cărora se pot reproduce experienţele efectuate sau se poate trece la aplicări practice (Vlad Emil, 1986).

Teza de doctorat conţine rezultatele unei cercetări ştiinţifice aprofundate independente, cu elemente de originalitate şi noutate, susţinută public în scopul obţinerii unui grad ştiinţific.

Brevetul de invenţie este un document oficial prin care se recunoaşte dreptul exclusiv al unei persoane sau instituţii şi se acordă protecţie juridică unei invenţii (a unui produs, procedeu sau metodă) pentru o perioadă fixă de timp.

Standardul este un document tehnic, fundamentat ştiinţific, care cuprinde un ansamblu de reguli, norme, prescripţii, caracteristici comune, condiţii de calitate sau de execuţie pentru anumite produse, operaţii, activităţi sau rezultatele acestora.

Actele legislative sunt documente cu caracter oficial adoptate de organele de stat autorizate competente, care conţin reguli, norme juridice general-obligatorii aplicabile tuturor raporturilor sociale şi care acţionează continuu de la intrarea până la scoaterea lor din vigoare. Din aceasă categorie fac parte: legi, hotărâri, decrete, tratate, ordonanţe etc.

Publicaţia serială este o publicaţie imprimată sau neimprimată, editată în părţi succesive (numere, fascicole, volume, părţi), la intervale de timp definite sau nedefinite. Ca publicaţii seriale pot fi:

 • analele – publicaţie cu apariţie anuală editată de o instituţie ştiinţifică şi destinată în principal prezentării rezultatelor activităţii acesteia.
 • buletinul – publicaţie a unei asociaţii, organizaţii, instituţii, care cuprinde acte normative, instrucţiuni, anunţuri, dispoziţii, rapoarte, studii şi alte informaţii din sfera de activitate a acesteia.
 • revista – publicaţie cu apariţie periodică (lunară, trimestrială sau semestrială), cu un conţinut distinct, cu caracter de specialitate şi actualitate, conţinând articole referitoare la probleme ştiinţifice, tehnice, social-politice etc.
 • ziarul – publicaţie de informare periodică ce conţine un ansamblu de informaţii curente (ştiri, articole succinte, cronici etc.) de ordin social, ştiinţific şi cultural.

Culegerea de lucrări ştiinţifice conţine lucrări ştiinţifice ale instituţiilor de cercetare sau ale instituţiilor de învăţământ etc.

Comunicarea ştiinţifică este o lucrare ce conţine expunerea concisă a contribuţiei originale la soluţionarea unei probleme, adresată specialiştilor, susţinută într-o sesiune, într-un simpozion, colocviu sau într-un congres ştiinţific (Olteanu Virgil, 1992). Textele comunicărilor ştiinţifice pot fi publicate integral sau sub formă de rezumate scurte ale principalelor comunicări, rezumate ale discuţiilor apărute ca urmare a lucrărilor prezentate.

Manualul este o lucrare cu caracter didactic sau practic, care prezintă cunoştinţele de bază (noţiuni, mijloace, metode generale şi specifice) într-un anumit domeniu, destinat însuşirii şi formării unor deprinderi şi îndeletniciri practice.

Cursul reprezintă o introducere didactică, metodică, într-un anumit domeniu de cunoştinţe, având ca scop predarea unei discipline, materii sub forma unui ciclu de lecţii sau prelegeri adunate într-un tot unitar.

SURSE DE INFORMARE SECUNDARE

Sursele de informare secundare includ documentele obţinute în rezultatul prelucrării informaţiilor şi datelor din unul sau mai multe documente primare şi conţin elemente de identificare ale acestora. Ele sunt produse de profesionişti ai informaţiei: documentarişti, bibliotecari, bibliografi, librari etc.) şi au ca scop facilitarea identificării documentelor primare de către utilizatori.

Sursele de informare secundare sunt: bibliografiile, repertoriile bibliografice, revistele de referate.

Bibliografia reprezintă o listă de lucrări referitoare la un anumit subiect, domeniu sau persoană, obţinută în rezultatul selectării, prelucrării documentare şi sistematizării informaţiei în funcţie de diferite criterii (alfabetic, după domenii, cronologic etc.).

Categorii de bibliografii:

 • generale, care semnalează toate categoriile de publicaţii;
 • speciale, ce includ publicaţii dintr-un anumit domeniu, ce tratează un singur subiect sau au o anumită destinaţie;
 • curente, care semnalează publicaţiile pe măsura apariţiei lor;
 • retrospective, care includ publicaţii apărute într-o anumită perioadă de timp;
 • analitice, ce prezintă descrieri bibliografice însoţite de adnotări.

Repertoriul bibliografic are ca scop informarea bibliografică asupra documentelor achiziţionate de bibliotecă într-o anumită perioadă de timp.

Revista de referate este o publicaţie periodică de informare care include descrierea bibliografică a documentelor primare, apărute într-un anumit domeniu, însoţită de un referat (o caracterizare succintă a conţinutului documentelor). Scopul revistei este de a urmări continuu publicaţiile ştiinţifice apărute într-un anumit domeniu, fără necesitatea de a recurge la documentele primare.

SURSE DE INFORMARE TERŢIARE

Sursele de informare terţiare includ toate documentele rezultate în urma prelucrării documentare a documentelor secundare. Această categorie cuprinde bibliografii de bibliografii, indexuri bibliografice, lucrări de referinţă.

Bibliografia de bibliografii reprezintă o listă a lucrărilor bibliografice, revistelor de referate,  cataloagelor bibliografice, buletinelor şi repertoriilor bibliografice.

Dicţionarul este o lucrare lexicografică care cuprinde cuvintele unei limbi, ale unui domeniu de activitate etc., organizate într-o anumită ordine, însoţite de definiţia sensurilor cuvântului în aceeaşi limbă sau însoţite de traducerile lor  într-o limbă străină.

Dicţionarele pot fi:

 • terminologice – explică pe scurt sensul termenilor din anumite domenii;
 • explicative - indică sensul cuvântului, caracteristicile gramaticale esenţiale, sfera de utilizare, pronunţia şi ortografia, etimologia, tratează şi unităţi frazeologice;
 • monolingve – prezintă etimologia cuvintelor şi modul lor de utilizare în diverse sensuri;
 • bilingve şi poliglote – conţin termenii unei limbi cu echivalenţii acestora în alte limbi;
 • biografice – prezintă date referitoare la viaţa, activitatea şi lucrările oamenilor de ştiinţă, inginerilor etc.;
 • enciclopedice – reprezintă lucrări mai ample decât dicţionarele şi mai simple decât enciclopediile;
 • lexicoane - cuprind date de orientare din anumite domenii.

Enciclopedia este o lucrare lexicografică care conţine date esenţiale sub formă de articole (informative, de sinteză sau explicative) din diverse domenii sau dintr-un anumit domeniu al cunoaşterii, orânduite alfabetic sau pe domenii. Respectiv, sunt enciclopedii generale care cuprind informaţii din toate domeniile şi enciclopedii speciale ce cuprind informaţii dintr-o singură ramură ştiinţifică.

Anuarul esteo publicație periodică anuală care conţine informaţii şi date statistice privind activitatea unei instituţii sau întreprinderi, a unui domeniu de activitate, a unei ţări, desfăşurată în anul precedent etc.

Atlasul reprezintă o colecţie de hărţi geografice, de desene, planşe sau grafice, sistematizate după anumite criterii, utilizate ca material documentar ilustrativ într-un domeniu ştiinţific.

Albumul este o publicaţie care conţine reproduceri de artă, desene, schiţe, reproduceri fotografice, însoţite sau nu de texte explicative.

Ghidul (îndrumar, îndreptar)este o lucrarece conţine informaţii concise de caracter practic dintr-un anumit domeniu, destul de inteligibile pentru un utilizator pentru a realiza un proces, o operaţie etc.

CLASIFICAREA SURSELOR DE INFORMARE ÎN FUNCŢIE DE SUPORTUL DE FIXARE A INFORMAŢIEI

Surse de informare tipărite

Cartea reprezintă orice reproducere a unui text, a unei culegeri sau a unei reprezentări grafice, produs în mai multe exemplare prin tipărire sau prin alte mijloace, într-un volum sau mai multe volume şi având minimum 49 pagini (Vlad, Emil, 1986).

Broşura este o lucrare tipărită cu un număr redus de pagini (nu mai mult de 48 de pagini), legate într-o copertă subţire şi moale.

Revista este o publicație periodică, cu titlu stabil, periodicitate regulată, cu caracter descriptiv, ce cuprinde articole, studii, dări de seamă, note din diverse domenii sau dintr-un anumit domeniu.

Ziarul este o publicaţie periodică, ce apare la intervale frecvente de timp, cu caracter de actualitate, ce informează publicul larg asupra evenimentelor curente.

Surse de informare electronice

Documentele electronice reprezintă documente înregistrate pe suport electronic (în forma unui set de simboluri, sunete sau imagini), transmise în timp şi spaţiu prin intermediul sistemelor informatice şi a canalelor de transmisie electronice, în scopul de stocare şi utilizare publică.

Cartea electronică este un document electronic, licenţiat sau nu, în care textul ocupă un loc preponderent şi care poate fi considerat ca echivalent al cărţii tipărite (monografie) (SM ISO 2789:2009). Cartea electronică reprezintă un conţinut sub forma unor fişiere în diferite formate (PDF, HTML, XML, OEB etc.).

Revista electronică este o publicaţie periodică disponibilă în formă electronică (pe Internet sau pe orice suport media - magnetic, optic).

Baza de date reprezintă un ansamblu de înregistrări descriptive sau unităţi cu conţinut documentar informaţional (date factografice, texte, imagini, sunete) având o interfaţă comună şi un program pentru regăsirea şi exploatarea datelor (SM ISO 2789:2009, p. 4). Categorii de baze de date:

 • bibliografice - conţin date bibliografice (autor, titlu, anul publicării etc.) despre cărţi, publicaţii seriale, teze, brevete etc., precum şi alte date necesare identificării unui document (cuvinte cheie, descriptori);
 • referative – furnizează atât date bibliografice, cât şi scurte descrieri ale conţinutului documentelor (rezumate);
 • textuale (fulltext) – includ texte integrale ale documentelor;
 • statistice – conţin date cu caracter statistic (de ex. EUROSTAT, FAOSTAT etc.);
 • multimedia – cuprinde o varietate de medii (text, animaţie, imagine, video, sunet, grafică etc.);
 • scientometrice – oferă informaţii bibliografice şi date statistice cuantificabile care permit evaluarea impactului revistelor în comunitatea ştiintifică (Scopus, Web of Science).

Instrumente de căutare în mediul Internet:

 • motoare  de căutare (Google, Yahoo!, Yandex etc);
 • meta-motoare, meta-sisteme (Metacrawler, Mamma, HotBot etc.)
 • portaluri (About.com, Go.Network, Lykos, Research Navigator’s Link Library etc.)
 • directorii (Google Directory, Librarians’ Index, Infomine)

Documentele audio-vizuale sunt constituite dintr-o succesivitate de imagini însoţite sau nu de sunete, care necesită utilizarea echipamentului special pentru vizionarea sau audierea acestora. Aceste documente includ:

 • înregistrări sonore,
 • benzi magnetice;
 • casete;
 • DVD-uri;
 • fişiere de înregistrări sonore în format numeric;
 • fotografii sau diapozitive;
 • filme;
 • înregistrări video etc.

Documentele multimedia combină diferite moduri de prezentare a informaţiei: text, fotografii, imagini grafice, video, audio, pentru utilizare interactivă ori în format numeric (SM ISO 2789:2009).

CLASIFICAREA SURSELOR DE INFORMARE ÎN FUNCŢIE DE CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL  

Documentele ştiinţifice reflectă rezultatele studiilor şi generalizărilor teoretice şi a cercetărilor experimentale, având ca scop informarea specialiştilor privind cele mai recente realizări ale științei şi pot fi utilizate pentru efectuarea cercetărilor ulterioare.

Genuri principale:

 • monografii;
 • teze de doctorat şi rezumate;
 • rapoarte de cercetare;
 • tratate;
 • anale ştiinţifice;
 • reviste ştiinţifice;
 • materialele/tezele conferinţelor, simpozioanelor;
 • culegeri de lucrări ştiinţifice.

Documentele ştiinţifico-populare conţin informații privind conceptele de bază şi realizările în domeniul științei şi tehnicii, redate într-o formă accesibilă cititorului nespecialist. Aceste documente au ca scop diseminarea cunoştinţelor, promovarea realizărilor ştiinţei şi tehnicii, lărgirea orizontului de cunoştinţe teoretice şi practice, autoinstruire.

Genuri principale:

 • monografii ştiinţifico-populare;
 • reviste ştinţifico-populare.

Documentele didactice cuprind informaţii sistematizate cu caracter ştiinţific şi aplicativ, redate într-o formă adecvată pentru învățare şi predare a unei discipline, fiind concepute pentru diferite niveluri de studiu.

Genuri principale:

 • manuale;
 • cursuri universitare;
 • prelegeri;
 • indicaţii instructiv-metodice.

Documente de referinţă sunt publicaţii ce conţin date concise de caracter ştiinţific şi aplicativ, aranjate într-o ordine accesibilă în scopul investigării operative a informaţiei.

Genuri principale:

 • dicţionare;
 • enciclopedii;
 • ghiduri, îndrumare;
 • anuare;
 • atlase;
 • albume.

Documentele practice şi de producţie conţin informaţii privind tehnologia, tehnica şi organizarea procesului de producţie în diverse sfere de activitate şi sunt destinate realizării activităţilor practice şi de producţie, însuşirii tehnologiilor noi, perfecţionării profesionale a specialiştilor de calificare diversă.

Genuri principale:

 • ghiduri practice;
 • instrucţiuni metodice;
 • standarde;
 • prescripţii tehnice;
 • cataloage industriale;
 • norme tehnice.

 REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

1. OLTEANU, Virgil. Din istoria şi arta cărţii: lexicon. Bucureşti: Editura Enciclopedică, 1992. 399 p. ISBN 973-45-1008-8.
2. SM ISO 2789:2009. Informare şi documentare. Statistici internaţionale de bibliotecă.Chişinău, 2009. 51 p.
3. URSACHI, Lenuţa. Surse de informare utilizate în activitatea de cercetare [online] [accesat 11 august 2014]. Disponibil: http://www.slideshare.net/lursachi/surse-de-informare-utilizate-n-activitatea-de-cercetare
4. VLAD, Emil, coord. Organizarea şi funcţionarea bibliotecilor tehnico-ştiinţifice specializate din unităţile economice. Bucureşti: Institutul Naţional de Informare şi Documentare, 1986. 400 p.

Program

Luni - Vineri 830 - 1800
Sîmbătă  zile fără program
Duminică    

Contor vizitatori

Total91124

Proiecte